ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Buzás István E.V (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett szolgáltatás, a https://www.apropress.hu/   weboldal működéséhez kapcsolódó adatkezelésről

1. AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), valamint a Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, illetve munkavállalók, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme. Célunk továbbá ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése.

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést. 

Jelen Tájékoztató hatálya:

 • kiterjed Adatkezelő székhelyén és telephelyén folyó valamennyi adatkezelésre, adattovábbításra, információ átadásra, az ezen adatkezelés, információátadás tárgyát képező adat, üzleti titok kezelésével és védelmével kapcsolatos tevékenységekre.
 • a személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi alkalmazottjára, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, személyes adatkezelést végző személyekre.
 • a tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő szervezeti egységei által kezelt valamennyi személyes adatra, a rajtuk végzett adatkezelési műveletek teljes körére, keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 3. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 4. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 5. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 6. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőkkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat, információ (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli; hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan.

3. ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő neve: Buzás István egyéni vállalkozó

Adatkezelő székhelye és az iratmegőrzés helye: 7768 Vokány, Kossuth utca 26.

Adatkezelő nyilvántartási száma: 58348293

Adatkezelő adószáma: 45764934-1-22 

Adatkezelő telefonszáma: +36 30 908 7340

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@apropress.hu 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGCÍME, IDŐTARTAMA ÉS A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉSI CÉLONKÉNT

 • ÉRDEKLŐDÉS, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bek., a. pont)

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az üzenet szövegében esetleg megadott személyes adatok (ez utóbbit kérjük, kerülje: az így megadott adatokat nem kértük, nem kezeljük, hanem azonnal töröljük!)

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de max. 5 évig

 • REGISZTRÁCIÓ, bejelentkezés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bek., a. pont)

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki regisztrálja adatait a weboldalon

A kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de max.  az utolsó belépést követő 6 hónapig.

Az érintett az esetleg tévesen megadott, vagy egyéb okból szükséges adatmódosítást vagy törlést az info@apropress.hu  e-mail címen kezdeményezheti. 

 • HÍRLEVÉL KÜLDÉSE, dm tevékenység

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bek., a. pont)

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki engedélyezi reklám üzenet küldését

A kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de max. 5 évig

TÁJÉKOZTATÁS: Ön valamennyi esetben, amikor az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a hozzájárulást megtagadhatja, vagy később – indoklás nélkül – visszavonhatja. A visszavonás visszamenőleges hatállyal nem bír, de a későbbiekben megakadályozza a marketing célú adatkezelést. Amennyiben e jogával szeretne élni, kérjük írásban jelezze a info@apropress.hu e-mail címen! Adatkezelő az Ön kérését haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül teljesíti és erről írásban értesíteni fogja Önt.

 • MEGRENDELÉS a weboldalról (hirdetés feladás, kezelés)

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk, (1) bek., b. pont)

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés időtartama: megrendelések számviteli vonatkozásai miatt 8 év.

 • A WEBOLDAL RENDSZERGAZDAI ADATKEZELÉSE

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk, (1) bek., b. pont)

Az érintettek köre: Adatkezelő ügyfelei

A kezelt adatok köre: a feladatai ellátása érdekében a hozzáférése gyakorlatilag korlátlan

Adatkezelés időtartama: a szerződés lejártát vagy végét követő 5 év

Adathozzáféréssel rendelkező szerződéses partner: Tóth Noel EV.; e-mail: noel.bensite@gmail.com

 • BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk, (1) bek., c. pont); Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, 2000. évi C. törvény a számvitelről

Az érintettek köre: a bankkártyával fizető valamennyi személy

A kezelt adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám, bankkártya márkája, előfizetés összege típusa.

Az adatkezelés időtartama: 8 év

Bankkártyás fizetés kezdeményezésekor, Adatkezelő a webhely felhasználói adatbázisában tárolt – alább részletezett – adatokat továbbít:

 • Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám, bankkártya márkája, előfizetés összege típusa. A kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató elérhető: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ 

 

 • SZÁMLÁZÁS

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk, (1) bek., c. pont); 2000. évi C. tv. a számvitelről

Az érintettek köre: minden vásárló

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, adószám, bankszámla szám

Az adatkezelés időtartama: 8 év

Adattovábbítás történik a NAV felé.

5. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA, COOKIE TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bek., a. pont)

Az érintettek köre: a www.apropress.hu  weboldal látógatói.

A kezelt adatok köre: A www.apropress.hu weboldal cookie-kat (sütiket) alkalmaz. Ezek a testre szabott szolgáltatás érdekében a felhasználó számítógépén adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmát tekintve. A sütik nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet stb. A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja a böngészőjében azok kezelését.

Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható vagy elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés.

 • A SÜTIK KIKAPCSOLÁSA:

Segítség a sütik törléséhez

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat attól függően, hogy melyik böngészőt használja:

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

 

A weboldal az alábbi sütiket helyezi el az Ön számítógépén:

Süti neve

Leírása

.apropress.hu    _ga

.apropress.hu    _gid

Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép az oldallal. Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent

.apropress.hu    _gat

Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép az oldallal. Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent

apropress.hu    PHPSESSID

 Az oldalak közötti funkciók biztosításában van (funkcionális) szerepe, adatokat nem tárol.

 

Információk a weboldal által használt sütik adatkezeléséről:

Süti (cookies) típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.§(3) bekezdésben foglalt rendelkezés. Hozzájárulást nem igényel.

A honlap megfelelő működés biztosítása

CloudFlare Security

Hozzájárulást nem igényel.

A honlap megfelelő működés biztosítása

Google Analytics

Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bek., a. pont)

Információ gyűjtés azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatok a weboldalt

Facebook integrációs sütik

Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bek., a. pont)

Az oldal Facebook integrációhoz szükséges sütik

 

Az érintettek és az érdeklődők a Google adatkezeléséről a https://www.google.com/intl/hu/policies  címen, a Facebook tekintetében a  https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer címen kapnak részletesebb felvilágosítást. 

A Hotjar (Málta) adatkezelése megismerhető: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/360007966773-Data-Privacy 

Az adatkezelés célja: A weboldalra látogató felhasználók céljainak megértése, megismerése Adatkezelő által.

Adatkezelés időtartama: 30 nap. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

6. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ MARKETING

Adatkezelő szolgáltatásának részeként, egyes hirdetők kifejezett kérésére (megvásárolva e szolgáltatást)  megjeleníti a hirdetésüket saját Facebook közösségi felületén.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendeli ezt a szolgáltatást

A kezelt adatok köre: a hirdető neve, elérhetősége

Az adatkezelés célja: marketing, a hirdetés terjesztése érdekében

Adatkezelés időtartama: A megvásárolt szolgáltatási idő keretein belül

7. PANASZKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi megfelelés; GDPR 6. cikk, (1) bek. c. pont); (1997, évi CLV. tv.)

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt termékre vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Az adatkezelés célja: A panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele. 

Adatkezelés időtartama: 5 év

 • Adatvédelmi panaszok kezeléséhez kapcsolódó eljárási szabályaink

Az eljárás: Adatkezelő panaszként kezeli és intézi az érintett természetes személyektől felé írásban jelzett minden észrevételt, amennyiben az adatvédelmi tárgyú, és Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatában foglaltakkal össze nem egyeztethető eljárásával vagy mulasztásával kapcsolatosan sérelmet fogalmaz meg (továbbiakban: panasz).

Panasszal élni a konkrét sérelem észlelésétől számított 30 napon belül lehet írásban, Adatkezelő elektronikus- vagy levelezési címére küldött bejelentéssel. A határidő túllépése jogvesztéssel jár.

A panasznak tartalmaznia kell legalább: a panaszos nevét, címét (e-mail címét), telefonszámát, a sérelem időpontját, a panasz konkrét körülírását, panaszos aláírását, valamint azt, hogy a panaszbejelentésben foglalt adatainak kezeléséhez a panaszbejelentéssel kapcsolatos eljárásban, a panasz aláírásával egyidejűleg hozzájárul. Ezen adatok és a nyilatkozat hiányában Adatkezelő a panasz kivizsgálását mellőzi és erről a Panaszost írásban értesíti. 

Adatkezelő a Panaszos adatait kizárólag a panaszbejelentéssel kapcsolatosan kezeli, azt harmadik személyek részére, kivéve a jogszabályban rögzített hatósági, bírósági megkereséseket, nem adja ki, üzleti célokra nem használja fel.

Adatkezelő a panaszt kivizsgálja és arra a kézhezvételt követően 30 napon belül indokolt, írásbeli választ ad a panasz bejelentés módjával azonos módon (e-mailen vagy postai úton). Amennyiben a panasz kivizsgálására a 30 napos határidő nem elegendő, úgy Adatkezelő erről a panaszost tájékoztatja. Ebben az esetben a bejelentéstől számított 3 hónapon belül fogunk írásbeli, indokolt választ adni a bejelentéssel azonos módon.

Amennyiben Adatkezelő a panasz kivizsgálását követően azt állapítja meg, hogy a Panaszos panasza tényszerű és indokolt volt, úgy a sérelmének orvoslása módjáról és mértékékről a panasz elbírálásával egyidejűleg tájékoztatja a Panasztevőt.

A panasz elutasítása esetén Adatkezelő írásban tájékoztatja a Panaszost arról, hogy panaszával a továbbiakban fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) vagy sérelem esetén a Bírósághoz is. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége alább látható.

Az Infotv. 52. § (1) szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. 

Ennek keretében az Infotv. 14. §-a alapján az adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés – kivételével – törlését vagy zárolását.

8. A FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírása alapján köteles adatokat felvenni és adatokat továbbitani az adóhatóság felé, munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi megfelelés; GDPR 6. cikk, (1) bek. c. pont); 2003. évi XCII. törvény, 2012. évi I. tv.; 2010. évi LXXV. törvény

Az érintettek köre: akik Adatkezelővel valamilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyban vannak

Az adatkezelés célja: munkajogviszony keletkeztetése, fenntartása, megszüntetése

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok: A munkavállaló neve, Születési neve, Születési hely, idő, Állampolgárság, Édesanyja neve, Lakhelye, Adóazonosító jele. TAJ száma, Bankszámla száma, Önkéntes nyugdíj-pénztári tagság, Nyugdíjas törzsszám, Folyószámla szám, Munkaviszony kezdete, Heti munkaórák száma, Iskolai végzettsége, Munka alkalmassági igazolás, Munkakör megnevezés, Gyermekek adatai, száma, Jogosítvány száma, (…) egyéb, a jogszabály (MT) által elvárt adatok. 

Az adatkezelés módja: elektronikus formában és papír alapon is tárolva van 

Az adatkezelés időtartama: alapesetben a munkavállaló foglalkoztatásának végét követő 5 évig. Az MT és egyéb, pl. számviteli, nyugdíj (…) szabályok előírásainak figyelembevételével a következők szerint: 

 • a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos személyes adatokat a jogviszony megszüntetésétől számított 50 évig tárolja
 • a munkabér fizetéssel, bérszámfejtéssel kapcsolatos adatokat 10 évig.
 • a munkaidő nyilvántartásával kapcsolatos adatokat 8 évig
 • az üzemorvosi vizsgálattal, a munkavállaló munkaköri alkalmasságával kapcsolatos adatokat 5 évig 
 • a munkavállaló kapcsolattartóként történő megnevezésével kapcsolatos személyes adatokat a Adatkezelő addig tárolja, ameddig az adott szerződést tárolni kell a Számviteli tv. és más adó jogszabályok előírása szerint. (8 év)

9. AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK

A tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik, és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő 15 napon belül eleget tesz.

Az adatok törléséhez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog”): Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kémi, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az eset-re sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az adatok zárolásához való jog: Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adathordozhatósághoz való jog: E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adat-kezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé tesszük, hogy az adatalany az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

A tiltakozás joga: Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatást ad. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

Adatkezelésre vonatkozó egyéb rendelkezések

Az adatkezelés megszűnése

Adatkezelő töröl minden olyan személyes adatot, 

 • melynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
 • melynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre,
 • melynek kezeléséhez való jogot az érintett visszavonta, vagy az adatkezelést megtiltotta, vagy
 • melynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

10. AZ ÉRINTETT TILTAKOZÁSÁNAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLY

Az érintett személy bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt a kérelemmel egyező, bizonyításra alkalmas alakszerűséggel (pl. írásban, elektronikus levélben) tájékoztatja.

Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – azonnal megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett személy az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett jogai érvényesítése érdekében – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz vagy az Adatvédelmi hatósághoz (NAIH) fordulhat.

A Hatóság az érintetti jogok érvényre juttatását formalevelek kibocsátása útján segíti elő: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html 

 

11. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő az érintettek személyes adatait elektronikusan kizárólag a vállalkozásban használt számítógépén tárolja, mely elektronikus és fizikai védelemmel is el van látva. Ily’ módon megakadályozva a jogosulatlan hozzáférés, adatmódosítás, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés lehetőségét, ideértve a véletlen megsemmisülést, sérülést és a technikai változtatásából eredő hozzáférhetetlenség elkerülését is.

A papír alapú adattárolás minden esetben zárt helyiségben, zárt szekrényben valósul meg, illetéktelenek által hozzá nem férhető módon. 

Különlegesen érzékeny (pl. egészségügyi) adatokat Adatkezelő nem kér, senkitől nem vesz át és nem tárol. A kéretlenül részére megküldött ilyen adatokat haladéktalanul, véglegesen törli.

12. ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS KEZELÉSE

Adatvédelmi incidens: minden olyan tevékenység, beavatkozás vagy mulasztás, mely személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést tesz lehetővé.

Aki ilyet észlel Adatkezelő tevékenysége kapcsán, minél előbb jelezze a következő email címen: info@apropress.hu  vagy telefonon: +3630 908 7340

Adatkezelő rögzíti a bejelentést és haladéktalanul megkezdi a kivizsgálását. Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor tájékoztatja az érintett adatbázisok üzemeltetéséért felelős szolgáltatókat.

A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése érdekében Adatkezelő minden olyan információt begyűjt, ami szükséges lehet annak azonosítására, az esetleges károk csökkentésére és az elhárítás érdekében hozandó további intézkedések kialakítására. A lehetőségek szerint rögzíti

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét

Mindezeken túlmenően – a jogszabályi elvárásnak megfelelve – Adatkezelő 72 órán belül bejelentést tesz a Hatóság (NAIH) felé. 

Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő fő tevékenységéhez kapcsolódóan nem kezel nagy mennyiségű és/vagy különösen érzékenynek minősíthető személyes adatot, hatósági szervnek nem minősül, ezért adatvédelmi tisztviselő megbízását, foglalkoztatását nem tartja indokoltnak, amire a hatályos jogi szabályozás sem kötelezi.

Megjegyzés: Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót folyamatosan frissítse, ennek során a benne részletezett információkat – a jogszabályi változásokat is követve – egyoldalúan módosítsa. Az esetleges módosítás Adatkezelő weboldalán mindenkor elérhető.

 

Vokány, 2023. augusztus 1.

Buzás István EV.