ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján https://apropress.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen (ill. a mindenkori hatályos) ÁSZF folyamatosan elérhető (letölthető, bármikor kinyomtatható) a weboldalról. 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben használta definíciók:

Felhasználó: Bármely természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Buzás István EV.
A szolgáltató székhelye: 7768 Vokány, Kossuth u. 26.

A panaszügyintézés helye: 7768 Vokány, Kossuth u. 26.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  info@apropress.hu 

A szolgáltató nyilvántartási száma: 58348293
A szolgáltató adószáma: 45764934-1-22

A szolgáltató telefonszáma: Tel.: +36 30 908 7340
A szerződés nyelve: magyar

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 1. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
 2. A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Üzemeltető nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.
 3. Üzemeltető semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 4. Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval nyilatkozik az ÁSZF teljes terjedelmében való elfogadásáról, erre tekintettel kérjük a Felhasználókat szíveskedjenek jelen feltételeket az Adatvédelmi tájékoztatóval együtt figyelmesen átolvasni és értelmezni.
 5. Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Honlapra belépve azt böngészi, hirdetést helyez el, terméket kínál eladásra, termék iránt érdeklődik, a termékre ajánlatot tesz vagy bármely egyéb funkcióját használja.
 6. A Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatásokat a Szolgáltató bármikor szabadon módosíthatja, megszüntetheti vagy új szolgáltatásokat vezethet be.

3. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA ÉS TOVÁBBI FELTÉTELEK

 1. A Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével, felhasználói fiók létrehozása esetén, vagy bejelentkezés során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, és az annak részét képező Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására.
 2. A Szolgáltatónak lehetősége van ellenőrizni a feltöltött tartalmakat, de nem kötelessége azok tartalmát bűncselekményre, vagy illegális tevékenységre utaló tevékenység céljából vizsgálni.
 3. A Szolgáltató a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget, de dönthet úgy, hogy jelen felhasználási feltételek megszegése esetén, vagy hatósági eljárás keretén belül törölheti azokat. Ebben az esetben jogosult lehet a befizetett díj visszatérítésére, azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy a fizetett díjakat ne térítsük vissza a következő esetekben:
 • ha véleményünk szerint megsérti az ÁSZF feltételeit, beleértve és korlátozás nélkül a közzétételi szabályainkat
 • ha hirdetése az elutasítás előtt bármeddig élt az oldalon, és hasznot hozhatott a tagjaink számára
 • ha eltávolította a saját hirdetését
 • ha ismétlődő hirdetést adott fel
 • ha félreirányítás céljából egy jelentősen rossz kategóriába tartozó hirdetést adott fel

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a lista nem teljes, és Szolgáltató eseti alapon megvizsgálja az egyéni visszatérítéseket, ha a fentiek nem érvényesek

     4. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetéséből, illetve az Honlap előzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredő vélt vagy valós károkért.

4. REGISZTRÁCIÓ

 1. A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.
 2. A Felhasználó által elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 3. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 4. A hirdetés feltöltésekor a rendszer automatikusan létrehoz egy felhasználói fiókot, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendszer időközönként a szolgáltatással összefüggő üzeneteket küldhet elektronikus levelezési címére. (pl: üzenet érkezéséről értesítés, ösztönzés regisztrációra, aktiváló email, rendszerüzenet)
 6. A Szolgáltató a nem megfelelő hirdetés szövegét nem módosítja, viszont ajánlásokat tehet annak módosítására. Addig amíg a jelzett változtatások nem kerülnek kijavításra a Szolgáltató megtagadhatja annak publikálását.
 7. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes Felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a Szolgáltatás eléréséből. A tiltás feloldása pedig minden esetben egyedi elbírálás alá esik.

5. A HIRDETÉSEKRE VONATKOZÓ TILTÁSOK

 1. A Honlapon tilos közzétenni minden olyan szolgáltatást/terméket mely jogszabályba ütközik, jogellenes magatartásra ösztönöz, sérti a jó erkölcsöt.
 2. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy olyan hirdetést vagy tartalmat (akár kép vagy szöveg) nem tesz közzé a Honlapon mely:
 • jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütköző, illetve ha ennek gyanúja felmerül
 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • nem a rovat jellegének megfelelő
 • szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS, CD-ROM) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz félelemérzetet kelt
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be
 • tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • meztelen, vagy hiányos öltözetű embereket bemutató fénykép
 • társkeresés, partner keresés
 • politikai tartalom
 • szexuális –erotikus jellegű szolgáltatás, -segédeszköz, -munka, -film
 • állás kategóriában nem kizárólag rész vagy teljes munkaidőjű bejelentett munka (pl. MLM, hálózat építés)
 • másolat, replika termék
 • internetről letöltött katalógusképet tartalmaz
 • olyan képeket tartalmaz, melynek felhasználási jogaival a Felhasználó nem rendelkezik
 • a szolgáltató megítélése szerint sértheti a szolgáltató, a szolgáltató üzleti partnerei vagy a szolgáltató felhasználóinak jogait
 • a szolgáltató megítélése szerint sértheti a szolgáltató üzleti érdekeit
 • kéretlen (spam) hirdetésnek minősül
 • közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (pl. tűzijáték)
 • fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos
 • gyógyszer, gyógyszer-készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy ezekhez hasonló hatású szer
 • más hirdetési vagy aukciós oldalra mutató linket tartalmaz
 • valótlan, félrevezető információkat tartalmazó hirdetések
 • több különböző témájú termék hirdetése egy hirdetésben
 • tilos olyan képet feltölteni, amely nincs összhangban a hirdetés címével, leírásával
 • tilos manipulált képet feltölteni, azokra hirdetést, ábrát vagy egyéb reklámot elhelyezni, továbbá tilos kiemelésre alkalmas keretet, feliratot elhelyezni
 • tilos a hirdetést olyan mértékben módosítani vagy szerkeszteni, hogy az jelentős mértékben eltérjen az eredeti hirdetés tartalmától, témájától és ezáltal az ilyen hirdetésnek minősüljön

    3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az automatikusan engedélyezett hirdetések publikálását előzetes indoklás nélkül visszavonhatja, vagy kérheti annak hitelességének ellenőrzést, valamint a publikálás előtt ellenőrzött hirdetések jóváhagyását akár indoklás nélkül is megtagadhatja. 

Különös tekintettel az alábbi esetekben a Szolgáltató fenntartja a hirdetések inaktiválásának vagy törlésének jogát:

 • az ÁSZF 2. pontjában rögzített tartalom típusok esetén
 • reklámtörvényi tilalmakba ütköző hirdetés
 • megtévesztő információt tartalmazó hirdetés
 • a helytelen kategóriában feladott hirdetés
 • jogsértést megvalósító hirdetés
 • duplikált hirdetések, spam hirdetések, nagy tömegben feladott hirdetések
 • tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú
 • replikák, nemzetközi, hazai védjegy oltalmakat sértő kifejezések, termékek
 • más hirdetési vagy aukciós oldalra mutató linket tartalmazó hirdetések
 • a sorozatosan törölt, majd feladott hirdetéseket
 • a nem a terméket ábrázoló fotóval ellátott hirdetéseket
 • több felhasználói fiókból hirdetett ugyanazon hirdetések melyek egyetlen Felhasználóhoz kapcsolhatók

    4. A weboldalon csak egyszer szerepelhet egy adott Hirdető által feltöltött hirdetés. Ha valami okból Hirdető a termék újra feladása mellett dönt, akkor a Szolgáltató köteles törölni az előző ugyanolyan tartalmú hirdetést. Az oldalon tilos az azonos tartalmú hirdetések többszöri feladása.

6. HIRDETÉSFELADÁS

 1. A hirdetés feladását regisztrációnak kell megelőzni!
 2. A hirdetés feladásához kötelezően megadandó elemek: a hirdetés címe, a hirdetés kategóriája, a hirdetés leírása, a hirdetésben szereplő termék/szolgáltatás ára, a hirdetésben szereplő termék/szolgáltatás régiója/települése.
 3. A feladott hirdetések automatikusan megjelenítésre kerülnek a találati listában, de ezzel párhuzamosan vagy ezt követően a hirdetések ellenőrzésen is átesnek. Egy esetleges probléma esetén a hirdetés inaktív státuszba kerül. A feladott hirdetések 30 napig jelennek meg a találati listában, majd ezt követően a Felhasználó dönti el, hogy meghosszabbítja vagy pedig törli a hirdetési előfizetést. A hirdetésekhez csomagtól függően 5-10 db kép tölthető fel.
 4. A Felhasználó a hirdetését bármikor törölheti, amelyet a Szolgáltató a törléstől számított a törlés pillanatában a rendszer eltávolítja a hirdetést az adatbázisból.
 5. A Felhasználó a hirdetését a hirdetés lejárta előtt 5 naptári nappal korábban hosszabbíthatja meg.

7. FELELŐSSÉG

 1. A Felhasználó által a Weboldalon elérhetővé tett tartalomért, a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállal.
 2. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást a hatályos jogszabályok, és a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.
 3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.
 4. Tartalmak eltávolításáról a szolgáltató nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát.
 5. A Szolgáltató semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért, és különösen, a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak. Függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Ugyanakkor Szolgáltató minden megtesz annak érdekében, hogy rendszeréből eltávolítsa azokat a felhasználókat, akik bizonyíthatóan kár okozás céljából használják azt. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
 6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

8. FELHASZNÁLÓI SZOLGÁLTATÁSOK

 • A Felhasználó a weboldalon elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Felhasználó a regisztráció során köteles megadni az email címét és jelszavát. Egy email címmel csak egy regisztráció lehetséges, valamint a weboldalon minden Felhasználó egyszer regisztrálhat. A Felhasználó regisztrációja a Felhasználó személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törli azokat a felhasználói fiókokat, amelyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, ip cím, host tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön email címről kerültek aktiválásra. A regisztrációt az email címre kiküldött módon van lehetőség aktiválni, 48 óra elteltével az a személy, aki nem aktiválja regisztrációját, az email cím törlésre kerül. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználónak lehetősége van további adatok megadására, mint például név, telefonszám, lakcím (székhely), számlázási név, cím és adószám, tevékenység típusa (magánszemély vagy vállalkozó), profilkép.
 • A Fiók a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Hirdetőnek nyújtott digitális szolgáltatás. A Hirdető a Felhasználónévvel és a Jelszóval hozzáférést kap a Fiókhoz.
 • A regisztráció történhet külső szolgáltató által, ez esetben az átadott adatok kerülnek tárolásra rendszerünkben, amelyekről bővebb információt a külső szolgáltató szolgáltat. A külső forrásból származó regisztráció elengedhetetlen eleme, hogy a Felhasználó engedélyezze az email címének átadását, amelyen felül további adatok kérhetőek mint név, profil kép. Amennyiben a Felhasználó nem engedélyezi ezen adatok átadását, rendszerünk nem engedélyezi a Honlap kizárólag regisztrációval történő használatát. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.
 • A felhasználó név nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Felhasználó ilyen felhasználói nevet ad meg, a Szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Felhasználó regisztrációját végleg törölje. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása esetén. A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a Felhasználó által hirdetés feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül a hirdetés Honlapon történő megjelenésével egy időben.
 • A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott hirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak vagy a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni és az adott hirdetést felfüggeszteni.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a weboldal használatához és a jelen ÁSZF és adatkezelési tájékoztatás elfogadásához törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.
 1. A Szolgáltató tájékoztató jellegű üzeneteket (rendszerüzenet) küldhet a Felhasználónak.
 2. A Szolgáltató jogosult indoklás nélkül felfüggeszteni a Hirdető fiókját abban az esetben, ha a Hirdető a tevékenységével megsérti az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
 3. A Hirdető a regisztrációjának törlését bármikor indoklás nélkül kérvényezheti az info@apropress.hu email címen a szolgáltató 7 napon belül törli a fiókot. Ezen kívül a regisztráció során megadott vagy a belépés során használt e-mail címről küldött kérelemmel is kérheti a regisztrációs fiók törlését.
 4. A felhasználói fiók végleges törlése 7 napon belül történik meg.

9. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

 1. A Szolgáltató a Hirdetők számára hirdetési lehetőséget biztosít, ami egyszeri díj vagy előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
 2. A szolgáltatások díjának kiegyenlítéséhez szükséges: a.) a csomag kiválasztása, valamint b.) az adott csomaghoz tartozó díjnak banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történő kiegyenlítése.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Hirdető által megfizetett díjat, illetve a „fel nem használt” befizetéseket (pl. a hirdetésnek a hirdetési időtartam vége előtti, Hirdető általi törlése miatt, a hátralévő időtartamra eső, időarányos díjat) nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.
 4. A díjakat a Hirdető kizárólag a weboldal által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki.
 5. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.
 6. A Hirdető a Szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül a Szerződéstől indoklás nélkül elállhat, illetve a Szerződés teljesítésének megkezdését követően azt indoklás nélkül felmondhatja, 14 napot követően pedig a Szerződést felmondhatja.

9. HIRDETÉSI CSOMAGOK

A Szolgáltató előre meghatározott számú hirdetési csomagot biztosít a Hirdető számára, melyet a hozzá tartozó szolgáltatással együtt bemutat a weboldalon. Külön megállapodás keretében lehetőség van személyre szabott hirdetői csomag kialakítására.

 • AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
 • A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás és a weboldal használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.
 • A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.
 • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjakat egyoldalúan módosítani, vagy korábban ingyenes Szolgáltatásokat díjkötelessé tenni.
 • SZERZŐI JOGOK
 • A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.
 • A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
 • A weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Hirdetőnek a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely módon történő használatára, hasznosítására.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. augusztus 1.